หน้าหลัก       แนะนำบทเรียน       ผู้จัดทำ       บรรณานุกรม           

ลงชื่อเข้าสู่ระบบ
 
ชื่อบัญชีผู้ใช้
username
 
รหัสผ่าน
password
? ลืมรหัสผ่าน

? ยังไม่มีบัญชีผู้ใช้
สร้างบัญชีสมัครใช้งาน

แบบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน
บทที่ 1
อัลกอริทึมน่ารู้
บทที่ 2
รู้จักโปรแกรม Scratch
บทที่ 3
เขียนโปรแกรมด้วย Scratch
บทที่ 4
ตรวจหาข้อผิดพลาดและแก้ไข
แบบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน


ผู้เรียนทั้งหมด 145 คน
10 คน ล่าสุด
สงค์ boonso.......
พรทิพย์ จร.......
นางสาววิชญลั.......
tahlgxtmhv .......
bb bb.......
ปรีดาภรณ์ ห.......
สุพัตรา อำค.......
อรวรรณ ช่าง.......
ธารทิพย สิท.......
ภัทรัฒณ์ ศร.......

เยี่ยมชม 010748 ครั้ง
อยู่ในระบบ 2 คน
guest.......
guest.......


  แนะนำบทเรียน
บทเรียนออนไลน์ เรื่อง สนุกกับการเขียนโปรแกรม มีเนื้อหาทั้งหมด 4 บทเรียน ดังนี้ 
      บทที่ 1 อัลกอริทึมน่ารู้
      บทที่ 2 รู้จักโปรแกรม Scratch
      บทที่ 3 เขียนโปรแกรมด้วย Scratch
      บทที่ 4 ตรวจหาข้อผิดพลาดและแก้ไข

    บทเรียนออนไลน์ ประกอบด้วย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ก่อนเรียน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์หลังเรียน ในเนื้อหาแต่ละเรื่องจะมีแบบทดสอบก่อนเรียน สื่อประเภทวีดีโอ คู่มือสำหรับนักเรียน ใบงาน แบบทดสอบหลังเรียน 

มาตรฐานการเรียนรู้
        มาตรฐาน ว 4.2 เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การทำงาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม

ผลการเรียนรู้
- อธิบายเกี่ยวกับความหมายของเหตุผลเชิงตรรกะ และอัลกอริทึมได้ (K)
- อธิบายการแสดงอัลกอริทึมลักษณะการบรรยายและรหัสจำลองในการแก้ปัญหาได้ (K)
- อธิบายความหมายและสัญลักษณ์ผังงานหรือโฟลว์ชาร์ตได้ (K)
- อธิบายการทำงานของผังงานที่แสดงอัลกอริทึมได้ (K)
- อธิบายการเข้าใช้งานและบันทึกงานโปรแกรม Scratch ได้ (K)
- อธิบายเหตุการณ์และคำสั่ง say ของโปรแกรม Scratch ได้ (K)
- อธิบายพิกัดและทิศทาง ของโปรแกรม Scratch ได้ (K)
- อธิบายการเคลื่อนและการหมุนของโปรแกรม Scratch ได้ (K)
- อธิบายคำสั่งเกี่ยวกับปากกาของโปรแกรม Scratch ได้ (K)
- อธิบายการทำงานของโปรแกรมแบบลำดับที่ออกแบบได้อย่างถูกต้อง (K)
- อธิบายการทำงานของโปรแกรมแบบทางเลือกที่ออกแบบได้อย่างถูกต้อง (K)
- อธิบายการทำงานของโปรแกรมแบบวนซ้ำที่ออกแบบได้อย่างถูกต้อง (K)
- อธิบายการตรวจหาข้อผิดพลาดและแก้ไขการทำงานของโปรแกรมได้อย่างถูกต้อง (K)
- อธิบายการทำนายผลลัพธ์จากขั้นตอนการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง (K)
- อภิปรายเกี่ยวกับเหตุผลเชิงตรรกะและอัลกอริทึมได้ (P)
- ใช้ลักษณะการบรรยายและรหัสจำลองแสดงอัลกอริทึมในการแก้ปัญหาได้ (P)
- ใช้สัญลักษณ์ต่างๆของผังงานตามหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง (P)
- ใช้ผังงานหรือโฟลว์ชาร์ตแสดงอัลกอริทึมในชีวิตประจำวันได้ (P)
- เข้าใช้งานและบันทึกงานโปรแกรม Scratch ได้ (P)
- ใช้เหตุการณ์และคำสั่ง say ของโปรแกรม Scratch ได้ (P) 
- ใช้คำสั่งเกี่ยวกับพิกัดและทิศทางของโปรแกรม Scratch (P) 
- ใช้คำสั่งเกี่ยวกับการเคลื่อนและการหมุนของโปรแกรม Scratch ได้ (P) 
- ใช้คำสั่งเกี่ยวกับปากกาของโปรแกรม Scratch (P) 
- ออกแบบและเขียนโปรแกรมแบบลำดับด้วย Scratch ได้ (P)
- ออกแบบและเขียนโปรแกรมแบบทางเลือกด้วย Scratch ได้ (P)
- ออกแบบและเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำด้วย Scratch ได้ (P)
- ตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมและแก้ไขให้ถูกต้องได้ (P)
- ทำนายผลลัพธ์จากขั้นตอนการแก้ปัญหาและแก้ไขให้ถูกต้องได้ (P)
- เห็นความสำคัญของการใช้อัลกอริทึมในการแก้ไขปัญหา (A)
- เห็นความสำคัญของการแสดงอัลกอริทึมด้วยข้อความและรหัสจำลอง (A)
- เห็นความสำคัญของการแสดงอัลกอริทึมด้วยผังงานหรือโฟลว์ชาร์ต (A)
- เห็นความสำคัญของการแสดงอัลกอริทึมด้วยผังงานหรือโฟลว์ชาร์ต (A)
- เห็นประโยชน์ของการศึกษาโปรแกรม Scratch (A)
- เห็นความสำคัญของการออกแบบและเขียนโปรแกรมด้วย Scratch (A)
- เห็นความสำคัญของการตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมและแก้ไขให้ถูกต้อง (A) 

บทเรียนออนไลน์ เรื่อง สนุกกับการเขียนโปรแกรม
ครูพงษ์ศักดิ์ ทรายเป็ง
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
drpongs011@gmail.com