:: บทเรียนออนไลน์ เรื่อง สนุกกับการเขียนโปรแกรม ::
  หน้าหลัก       แนะนำบทเรียน       ผู้จัดทำ       บรรณานุกรม           

ลงชื่อเข้าสู่ระบบ
 
ชื่อบัญชีผู้ใช้
username
 
รหัสผ่าน
password
? ลืมรหัสผ่าน

? ยังไม่มีบัญชีผู้ใช้
สร้างบัญชีสมัครใช้งาน

แบบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน
บทที่ 1
อัลกอริทึมน่ารู้
บทที่ 2
รู้จักโปรแกรม Scratch
บทที่ 3
เขียนโปรแกรมด้วย Scratch
บทที่ 4
ตรวจหาข้อผิดพลาดและแก้ไข
แบบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน


ผู้เรียนทั้งหมด 145 คน
10 คน ล่าสุด
สงค์.......
พรทิ.......
นางส.......
tahlgxtmhv .......
bb bb.......
ปรีด.......
สุพั.......
อรวร.......
ธารท.......
ภัทร.......

เยี่ยมชม  011536 ครั้ง


  แนะนำบทเรียน
บทเรียนออนไลน์ เรื่อง สนุกกับการเขียนโปรแกรม มีเนื้อหาทั้งหมด 4 บทเรียน ดังนี้ 
      บทที่ 1 อัลกอริทึมน่ารู้
      บทที่ 2 รู้จักโปรแกรม Scratch
      บทที่ 3 เขียนโปรแกรมด้วย Scratch
      บทที่ 4 ตรวจหาข้อผิดพลาดและแก้ไข

    บทเรียนออนไลน์ ประกอบด้วย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ก่อนเรียน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์หลังเรียน ในเนื้อหาแต่ละเรื่องจะมีแบบทดสอบก่อนเรียน สื่อประเภทวีดีโอ คู่มือสำหรับนักเรียน ใบงาน แบบทดสอบหลังเรียน 

มาตรฐานการเรียนรู้
        มาตรฐาน ว 4.2 เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การทำงาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม

ผลการเรียนรู้
- อธิบายเกี่ยวกับความหมายของเหตุผลเชิงตรรกะ และอัลกอริทึมได้ (K)
- อธิบายการแสดงอัลกอริทึมลักษณะการบรรยายและรหัสจำลองในการแก้ปัญหาได้ (K)
- อธิบายความหมายและสัญลักษณ์ผังงานหรือโฟลว์ชาร์ตได้ (K)
- อธิบายการทำงานของผังงานที่แสดงอัลกอริทึมได้ (K)
- อธิบายการเข้าใช้งานและบันทึกงานโปรแกรม Scratch ได้ (K)
- อธิบายเหตุการณ์และคำสั่ง say ของโปรแกรม Scratch ได้ (K)
- อธิบายพิกัดและทิศทาง ของโปรแกรม Scratch ได้ (K)
- อธิบายการเคลื่อนและการหมุนของโปรแกรม Scratch ได้ (K)
- อธิบายคำสั่งเกี่ยวกับปากกาของโปรแกรม Scratch ได้ (K)
- อธิบายการทำงานของโปรแกรมแบบลำดับที่ออกแบบได้อย่างถูกต้อง (K)
- อธิบายการทำงานของโปรแกรมแบบทางเลือกที่ออกแบบได้อย่างถูกต้อง (K)
- อธิบายการทำงานของโปรแกรมแบบวนซ้ำที่ออกแบบได้อย่างถูกต้อง (K)
- อธิบายการตรวจหาข้อผิดพลาดและแก้ไขการทำงานของโปรแกรมได้อย่างถูกต้อง (K)
- อธิบายการทำนายผลลัพธ์จากขั้นตอนการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง (K)
- อภิปรายเกี่ยวกับเหตุผลเชิงตรรกะและอัลกอริทึมได้ (P)
- ใช้ลักษณะการบรรยายและรหัสจำลองแสดงอัลกอริทึมในการแก้ปัญหาได้ (P)
- ใช้สัญลักษณ์ต่างๆของผังงานตามหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง (P)
- ใช้ผังงานหรือโฟลว์ชาร์ตแสดงอัลกอริทึมในชีวิตประจำวันได้ (P)
- เข้าใช้งานและบันทึกงานโปรแกรม Scratch ได้ (P)
- ใช้เหตุการณ์และคำสั่ง say ของโปรแกรม Scratch ได้ (P) 
- ใช้คำสั่งเกี่ยวกับพิกัดและทิศทางของโปรแกรม Scratch (P) 
- ใช้คำสั่งเกี่ยวกับการเคลื่อนและการหมุนของโปรแกรม Scratch ได้ (P) 
- ใช้คำสั่งเกี่ยวกับปากกาของโปรแกรม Scratch (P) 
- ออกแบบและเขียนโปรแกรมแบบลำดับด้วย Scratch ได้ (P)
- ออกแบบและเขียนโปรแกรมแบบทางเลือกด้วย Scratch ได้ (P)
- ออกแบบและเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำด้วย Scratch ได้ (P)
- ตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมและแก้ไขให้ถูกต้องได้ (P)
- ทำนายผลลัพธ์จากขั้นตอนการแก้ปัญหาและแก้ไขให้ถูกต้องได้ (P)
- เห็นความสำคัญของการใช้อัลกอริทึมในการแก้ไขปัญหา (A)
- เห็นความสำคัญของการแสดงอัลกอริทึมด้วยข้อความและรหัสจำลอง (A)
- เห็นความสำคัญของการแสดงอัลกอริทึมด้วยผังงานหรือโฟลว์ชาร์ต (A)
- เห็นความสำคัญของการแสดงอัลกอริทึมด้วยผังงานหรือโฟลว์ชาร์ต (A)
- เห็นประโยชน์ของการศึกษาโปรแกรม Scratch (A)
- เห็นความสำคัญของการออกแบบและเขียนโปรแกรมด้วย Scratch (A)
- เห็นความสำคัญของการตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมและแก้ไขให้ถูกต้อง (A) 

บทเรียนออนไลน์ เรื่อง สนุกกับการเขียนโปรแกรม
ครูพงษ์ศักดิ์ ทรายเป็ง
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
drpongs011@gmail.com