บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยแบบเกม​ เรื่อง ผจญภัยโลกคอมพิวเตอร์

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยแบบเกม เรื่อง ผจญภัยโลกคอมพิวเตอร์

จุดประสงค์การเรียนรู้
 – บอกชื่อและหน้าที่ของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศได้
 – บอกหลักการทำงานเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์ได้
 – จำแนกประเภทของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตามหลักการทำงานเบื้องต้นได้
 – อธิบายหน้าที่ของหน่วยรับข้อมูลได้
 – อธิบายหน้าที่ของหน่วยความจำได้
 – อธิบายหน้าที่ของหน่วยประมวลผลได้
 – อธิบายหน้าที่ของหน่วยแสดงผลได้