Author name: admin

รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ( Project-Based Learning )

รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ( Project-Based L …

รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ( Project-Based Learning ) Read More »

รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Activity-Based Learning)

รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Activity-Based L …

รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Activity-Based Learning) Read More »

การปรับแต่ง เครื่องร่อนประเภทร่อนนาน

การปรับแต่งเครื่องร่อนประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือเพื่อให้ …

การปรับแต่ง เครื่องร่อนประเภทร่อนนาน Read More »