จุดประสงค์
1.เพื่อให้นักเรียนเข้าใจและประยุกต์ใช้ความรู้ เรื่องสมบัติของวัสดุแรงที่กระทำต่อเครื่องบินในสถานการณ์ที่สนใจและสอดคล้องกับชีวิตจริง
2.เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และใช้ปัญหาเชิงวิศวกรรมในการแก้ปัญหาที่ต้องการ
3. เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะที่จำเป็น เช่น ทักษะการสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ การคิดวิเคราะห์ ทักษะการทำงานเป็นระบบมีความคิดสร้างสรรค์ การทำงานเป็นทีม การอ่าน ฟังและการสื่อสาร