ชื่อกิจกรรม STEM กับเครื่องบินพลังยาง
ผู้ออกแบบกิจกรรม นายพงษ์ศักดิ์ ทรายเป็ง
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะ
1. เพื่อให้นักเรียนเข้าใจและประยุกต์ใช้ความรู้ เรื่องสมบัติของวัสดุแรงที่กระทำต่อเครื่องบินในสถานการณ์ที่สนใจและสอดคล้องกับชีวิตจริง
2. เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และใช้ปัญหาเชิงวิศวกรรมในการแก้ปัญหาที่ต้องการ
3. เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะที่จำเป็น เช่น ทักษะการสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ การคิดวิเคราะห์ ทักษะการทำงานเป็นระบบมีความคิดสร้างสรรค์ การทำงานเป็นทีม การอ่าน ฟังและการสื่อสาร

2) วิธีการดำเนินการ
จัดกิจกรรมโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ STEM
2.1 ระบุปัญหา
ให้นักเรียนพิจารณาปัญหาจากโจทย์ คือ
นักเรียนจะทำเครื่องบินพลังยางอย่างไร ให้บินได้นานที่สุด
จากนั้นให้นักเรียนแบ่งกลุ่มร่วมกันระดมความคิดเพื่อหาสิ่งที่โจทย์ต้องการ เงื่อนไขในการแก้ปัญหา โดยทำใบงานวิเคราะห์ปัญหา
2.2 รวบรวมข้อมูลและแนวคิด
ให้นักเรียนศึกษาข้อมูลจากเอกสารหรือสื่ออินเตอร์เน็ต และทำใบงาน ใบงานส่วนประกอบเครื่องบิน ใบงานแรงที่กระทำต่อเครื่องบิน ใบงานทดสอบวัสดุอุปกรณ์
โดยประเด็นที่ครูต้องจัดการชั้นเรียนให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง คือ
– เครื่องบิน บินได้อย่างไร
– ส่วนประกอบของเครื่องบินมีไรบ้าง
– ยางทำให้เครื่องบิน บินได้อย่างไร
– นักเรียนจะใช้วัสดุอะไรบ้างในการทำเครื่องบินพลังยาง
– วัสดุที่นักเรียนใช้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการทำเครื่องบินพลังยางหรือไม่
2.3 ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา
– ให้นักเรียนออกแบบเครื่องบินพลังยางที่คิดว่าจะบินได้นานที่สุด นักเรียนวิเคราะห์เลือกใช้วัสดุอะไรบ้างในการสร้างส่วนประกอบของเครื่องบินพลังยาง โดยทำใบงานออกแบบเครื่องบินพลังยาง อย่างน้อยกลุ่มละ 2 แบบ
– นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์เลือกการออกแบบที่มีความเป็นไปได้ในการนำไปใช้แก้ปัญหาได้จริง โดยอภิปรายเหตุผลในกลุ่ม
2.4 วางแผนและดำเนินการแก้ปัญหา
ให้นักเรียนวางแผนและดำเนินการแก้ปัญหาตามลำดับ คือ
– ให้นักเรียนแบ่งหน้าที่เตรียมวัสดุ
– ให้นักเรียนเรียงลำดับขั้นตอนการสร้าง
– นักเรียนดำเนินการสร้างเครื่องบินพลังยางตามที่ได้วางแผนไว้
2.5 ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไข
ให้นักเรียนทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไข โดยทำใบงานทดสอบ ปรับปรุง แก้ไข ครูจัดการชั้นเรียนให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม คือ
– ให้นักเรียนทดสอบการบินของเครื่องบินพลังยาง โดยบันทึกการเลี้ยว การขึ้นลง จำนวนรอบยาง ความเร็ว การหมุนของใบพัดและเวลาที่บินได้
– ให้นักเรียนประเมินผลการบินของเครื่องบินพลังยางโดยระบุอาการและประสิทธิภาพ
– ให้นักเรียนปรับปรุงแก้ไขเครื่องบินพลังยางตามที่ได้ประเมินผลไว้
(การปรับปรุงสามารถทำซ้ำจนกว่าได้ผลที่น่าพอใจ)
2.6 นำเสนอวิธีการแก้ปัญหา
– ให้นักเรียนในกลุ่มเขียนขั้นตอนการสร้างเครื่องบินพลังยางของตนเองในรูปแบบของแผนผังความคิดและนำเสนอผลงาน