วาดดอกไม้ด้วย Paint

การวาดดอกไม้ด้วย paint โดยใช้วงกลมวางซ้อนกัน