วาด บ่อปลา ด้วย Paint

การวาดบ่อปลา หรือสระน้ำ โดยใช้เส้นโค้ง แล้วคัดลอกซ้อนทับด้วยสีที่แตกต่าง